Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Osek
Osek
rozšířené vyhledávání
městoOsek

Úřední hodiny

PO: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ÚT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 ST: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ČT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 PÁ: 7:00 – 11:00
pokladna v pátek uzavřena

Odbor výstavby a místního hospodářství

Vedoucí odboru (tajemník výběrové komise): Ing. Roman Lafek

Stavební úřad

 • rozhoduje o umístění staveb, povolení staveb a stavebních úprav (přístavby, nástavby), 
 • poskytuje územně plánovací informace ke stavebním záměrům,
 • vydává rozhodnutí, případně souhlasy, k rozdělování nebo scelování pozemků,
 • vydává kolaudační souhlasy k užívání staveb,
 • povoluje změny v užívání staveb,
 • povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, realizovaných v rozporu se stavebním řádem,
 • poskytuje konzultace ve věcech územního a stavebního řízení,
 • vede evidenci budov s čísly popisnými ve správním území města,
 • vede evidenci budov s čísly evidenčními ve správním území města,
 • vede archiv písemností vydaných ve své správní činnosti,
 • v rámci své územní působnosti doplňuje údaje v informačním systému územní identifikace dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Podání ve věcech územního a stavebního řízení je třeba předkládat na předepsaných tiskopisech, které jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, www.mmr.cz, v části Stavební právoVzory a formuláře. Tiskopisy je také možné vyzvednout na odboru výstavby a místního hospodářství Městského úřadu Osek, případně si vyžádat jejich zaslání emailovou poštou nebo do datové schránky.

Úsek odpadového hospodářství

 • odpadové hospodářství
 • nahlášení a odhlášení nádoby na odpad
 • nahlášení poškozené nádoby na odpad
 • nahlášení ztráty nádoby na odpad
 • administrace Fondu rozvoje bydlení města Oseka včetně kontrolní činnosti 
 • nahlášení oprav místních komunikací
 • dopravní značení, vydávání parkovacích karet

Silniční správní úřad

 • vydává správní rozhodnutí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o pozemních komunikacích o zvláštním užívání místních komunikací z důvodu budoucího uložení inženýrských sítí, z důvodu provedení stavebních prací, konání společenských, sportovních a kulturních akcí;
 • vydává správní rozhodnutí na zřízení nebo zrušení místa vyhrazeného parkování; 
 • vydává správní rozhodnutí o uzavírce a objížďce místních komunikací;
 • na základě oznámení vydává správní rozhodnutí o haváriích podzemních inženýrských sítí;
 • provádí místní šetření a přebírá povrchy po provedených výkopech v místních komunikacích;
 • zpracovává a předkládá radě města žádosti o souhlas na zásahy do pozemních komunikací ve vlastnictví města;
 • spolupracuje s dotčenými orgány, jejichž stanoviska jsou pro správní řízení nezbytná;
 • vyřizuje korespondenci na uvedeném úseku i z rady města;
 • vyměřuje správní poplatky za úkony státní správy.

Místní hospodářství

 • vydává povolení na zábor veřejného prostranství;
 • předává finančnímu odboru podklady pro vyměření poplatku za zábor veřejného prostranství;
 • zpracovává a předkládá radě města žádosti o souhlas se vstupem na pozemek nebo se zásahem do pozemku města;
 • vyřizuje korespondenci na uvedeném úseku i z rady města.

Majetkové záležitosti

 • zpracovává materiály a předkládá radě a zastupitelstvu města žádosti a nabídky na převod, koupi, nabytí nebo směnu majetku  – nemovitostí do vlastnictví nebo z vlastnictví města;
 • zpracovává materiály a předkládá radě města žádosti na pacht nebo pronájem pozemků;
 • předkládá radě města návrhy na uzavření smluv o věcném břemeni a služebnosti na zatížení pozemků města podzemním vedením;
 • zajišťuje uzavírání všech druhů smluv – kupních, směnných, darovacích atd. a jejich vklady do katastru nemovitostí; 
 • vyřizuje korespondenci z rady a ze zastupitelstva města;
 • zajišťuje podklady pro zveřejnění záměru na prodej, směnu, pacht nebo pronájem nemovitostí na úřední desce města;
 • při prodeji pozemků zajišťuje znalecké posudky pro stanovení hodnoty nemovitosti;
 • vede evidenci majetku a v této souvislosti spolupracuje s dotčenými orgány;
 • ve spolupráci s katastrálním úřadem zajišťuje pravidelnou aktualizaci nemovitostí města.

Další právní předpisy, kterými se řídí ve své práci odbor výstavby a místního hospodářství:

 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (veterinární zákon)
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • vyhl.č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby
 • vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech

Kontakty

nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Mapový portál

Odkaz na mapový portál:
https://osek.gis4u.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů